Edu.One (MOD – Premium) 3.2.0

Edu.One (MOD – Premium) 3.2.0

2.3 (10281)Apps, Education

Description of Edu.One (MOD – Premium) 3.2.0

Edu.One là ứng dụng dành cho đối tượng Phụ huynh và Học sinh, cho phép kết nối thông tin giữa nhà trường, phụ huynh, học sinh nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục.
CUNG CẤP ĐẦY ĐỦ VÀ KỊP THỜI CÁC THÔNG TIN TỪ NHÀ TRƯỜNG
– Các thông báo, hướng dẫn, đôn đốc, nhắc nhở từ nhà trường hoặc giáo viên mà PHHS và HS cần nắm được hàng ngày/tuần/tháng/học kỳ/năm học.
– Các thông tin bổ ích từ Giáo viên về bài học và hướng dẫn phương pháp học tập, giúp cho việc dạy và học hàng ngày trở nên hiệu quả hơn, mang lại thành tích dạy và học tốt hơn.
PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU VỀ KẾT QUẢ HỌC TẬP
– Cung cấp thông tin nhiều chiều về kết quả học tập chi tiết của HS trong suốt quá trình học tập, giúp nhận diện các vấn đề, mảng kiến thức cần uốn nắn, bồi dưỡng.
TĂNG CƯỜNG TRAO ĐỔI, TƯƠNG TÁC
– Cho phép trao đổi, tương tác giữa các Phụ huynh, Học sinh và Giáo viên trong lớp về các hoạt động của lớp, các vấn đề cần khảo sát ý kiến,…
Edu.One is an application for Parents and Students, allowing information connections between schools, parents and students with the aim of improving the quality of education.
PROVIDE FULL AND TIMELY INFORMATION FROM THE SCHOOL
– Notifications, instructions, urges, and reminders from the school or teachers that the parents and students need to know daily / week / month / semester / school year.
– Useful information from teachers about lessons and instruction on learning methods, making daily teaching and learning more effective, bringing better teaching and learning achievements.
SPECIALIZED ANALYSIS OF STUDY RESULTS
– Provide multi-dimensional information about students’ detailed learning results throughout the learning process, helping to identify problems and knowledge areas that need to be rectified and fostered.
ENHANCING EXCHANGE, INTERACTION
– Allows exchange and interaction between parents, students and teachers in class about class activities, issues that need to be surveyed, …
Cập nhật chức năng Học tập

MOD Features:

  • MOD ID: com.viettel.android.handset.eduone
  • Edu.One MOD (Premium Cracked)

App Information of Edu.One

App Name Edu.One v3.2.0
Genre Apps, Education
Size33M
Latest Version3.2.0
Get it On Google Play
UpdateJanuary 6, 2022
Package Namecom.viettel.android.handset.eduone
Rating 2.3 ( 10281 )
Installs1,000,000+

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *